2014-11-04

Zadania

        Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy utworzona została w 1990 roku przez Radę Miasta Oleśnicy jako zakład budżetowy a od początku 2006 roku funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.

Przedmiotem działania jednostki jest zarząd drogami gminnymi i wewnętrznymi Miasta Oleśnicy oraz tymi drogami, które zostały przejęte przez Miasto w zarząd - jest to część dróg powiatowych, głównie zlokalizowanych w centrum miasta.

Naszym celem jest dbałość o stan i funkcjonalność dróg, a szczególnie:

  1. jakość jezdni i chodników,
  2. oznakowanie drogowe,
  3. parkingi i zatoki parkingowe,
  4. wiaty przystankowe
  5. oznakowanie nazw ulic oraz utrzymanie drzew w pasie drogowym.

Większość prac związanych z bieżącym utrzymaniem wykonywana jest przez pracowników naszej jednostki, ale np. wykonanie oznakowania poziomego oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej od początku roku 2007 zlecane jest firmom zewnętrznym. Podobnie jest przy wykonywaniu przebudowy dróg. Mniejsze roboty drogowe wykonujemy własnymi siłami natomiast roboty drogowe wymagające zaangażowania większej liczby pracowników, roboty branżowe (przebudowy kanalizacji, roboty energetyczne, gazowe i inne) oraz wykonanie bitumicznych robót nawierzchniowych zlecamy podwykonawcom zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się