Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 1522D w ul. Kopernika w Oleśnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.000,00 PLN  
Ogłaszający
Sekcja Dróg Miejskich  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
oleśnicki  
Ulica
ul. Bolesława Krzywoustego  
Numer budynku
31C  
Data publikacji od
2020-12-29  
Data publikacji do
2021-01-31  
Termin składania ofert
2021-01-13 11:30  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie w BZP nr 772944-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.  
Cpv
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 1522D w ul. Kopernika w Oleśnicy w zakresie: 1) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji wymaganych przepisami, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1474 ze zm.); 2) Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej prowadzonej przez Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

 

Ogłoszenie nr 540398309-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.
Oleśnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 772944-N-2020
Data: 29/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sekcja Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 93060744600000, ul. ul. B. Krzywoustego  , 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 889 416, e-mail anna.pieta@sdm.olesnica.pl, faks 71 788 94 17.
Adres strony internetowej (url): sdm.olesnica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13.01.2021, godzina: 11:30
 

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 9) Całkowite wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany wielkości podatku od towarów i usług - VAT, wówczas wynagrodzenie to, jak i ogółem, podlega automatycznej waloryzacji uwzględniającej tę zmianę. Powyższa zmiana obowiązuje od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT. Łączne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) wzoru umowy jak i łączne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wzoru umowy, może ulec zwiększeniu w przypadku konieczności podziału dodatkowych (ponad 8) działek lub pomniejszeniu w przypadku podziału działek w ilości mniejszej niż 8, przy czym wartość podziału każdej działki będzie zgodna z ceną jednostkową podaną w ust. 2 pkt. b) wzoru umowy.”

 

Załączniki

  Ogłoszenie BZP 114,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik gaficzny 486,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 2,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki 1 do 7 po zmianie 126 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy po zmianach 341,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 40,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie treści SIWZ.pdf 194,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ po zmianach 2.pdf 462,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o złożonych ofertach 448,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się