2020-05-06

Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń kompensacyjnych

Dyrektor Sekcji Dróg Miejskich informuje o wszczęciu postępowania w trybie zapytania cenowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń kompensacyjnych na terenie m. Oleśnicy.

 

Oleśnica, dnia 13.05.2020 r.

 

W związku z prowadzoną procedurą Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicyinformuje o dokonanej modyfikacji treści zapytania cenowego z dnia 06.05.2020 r. oraz zamieszczonych do niego załączników.

 

W pliku „Zapytanie cenowe_wycinka drzew, frezowanie i nasadzenia” dokonuje się następującej zmiany:

W pkt III. Przedmiot zamówienia modyfikuje się tabelkę, która otrzymuje brzmienie:

 

Prace będące przedmiotem zamówienia mają zostać wykonane na terenie m. Oleśnicy, w pasach drogowych poniższych ulic:

ulica/ nr działki

gat.drzewa do usunięcia

obwód pnia w cm

ilość  szt. do usunięcia

ilość szt. do nasadzenia

gatunek drzew do nasadzenia

Bociania 51.12

wiąz szypułkowy

280

1

4

1 x wiąz szypułkowy, 3 x rodzime liściaste

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

1

4

 

 

Pozostałe zapisy pliku „Zapytanie cenowe_wycinka drzew, frezowanie i nasadzenia” pozostają bez zmian.

 

Dodatkowo zmieniony został plik „Załącznik nr 2 – Wzór umowy”, nowe zapisy zostały umieszczone w pliku „Załącznik nr 2 – Wzór umowy_zmiana 13.05.2020”.

Wszystkie powyższe zmiany będą wiążące przy składaniu ofert i wyborze Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu.

Załączniki

  Zapytanie cenowe_wy...asadzenia.pdf 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ...y_wycinka.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...ór umowy.pdf 118,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...3.05.2020.pdf 118,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o złoż... ofertach.pdf 371,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Unieważnienie postępowania.pdf 475,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się