2017-07-05

Odszkodowanie za szkody powstałe w pasach drogowych

Karta informacyjna sprawy

O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY POWSTAŁE W PASACH DROGOWYCH

 

Komórka:

Dział Techniczny Sekcji Dróg Miejskich

 

Sprawa:

Odszkodowanie za poniesione straty na zdrowiu i mieniu wynikłe ze zdarzeń w pasie drogowym

 

Przedmiot sprawy:

Wystąpienie z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za poniesione straty na zdrowiu i mieniu wynikłe ze zdarzeń w pasie drogowym w związku z jego złym stanem.

 

Podstawa prawna:

 - Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 19, poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.)

 - Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

1. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać:

a)      imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, telefon kontaktowy wnioskodawcy,

b)      określenie miejsca zdarzenia (najdokładniejsze, wraz z podaniem nazwy ulicy),

c)      podanie daty i godziny zdarzenia,

d)      podanie danych świadków (jeżeli występują),

e)      opis zdarzenia,

f)       podanie oczekiwanej kwoty zadośćuczynienia/odszkodowania za szkodę.

2. Dodatkowo należy złożyć:

a)      kserokopia notatki z Policji (jeżeli Policja była na miejscu zdarzenia),

b)      kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu – przy szkodzie na pojeździe.

 

Sposób załatwienia sprawy:  

Po złożeniu wniosku Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy dokonuje wizji w terenie i sprawdza wiarygodność wystąpienia zdarzenia a następnie przesyła całą zgromadzoną w toku postępowania dokumentację do  Brokera.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat SDM, Sekcja Dróg Miejskich, ul. Bolesława Krzywoustego 31 C, 56-400 Oleśnica.

 

Opłaty:   brak

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Kompleksową obsługą likwidacji szkód zajmuje się w imieniu Sekcji Dróg Miejskich Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń,Oddział we Wrocławiu, ul. Robotnicza 72F/103, 53-608 Wrocław,które poprzez swoich pracowników prowadzi procedurę odszkodowawczą.

Załączniki

  Zgłoszenie szkody ...a Klienta.pdf 285,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie szkody ... Klienta.docx 216,17 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się